Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden

Kleine klassen

online lessen vanuit huis

Algemene voorwaarden

Basiskennis Islam voor beginners

Wij vragen Allah de Alhorende, Alziende en Alwetende om eventuele obstakels weg te nemen en het ons te vergemakkelijken deze doelen te realiseren, Hij is namelijk de Almachtige en de enige die daarin toe in staat is. Ameen Ameen Ameen!

Algemene voorwaarden van Stichting Tawfiq

Inhoud

 1. Definities
 2. Toepasselijkheid
 3. Aangaan overeenkomst particulieren
 4. Aangaan Overeenkomst uit beroeps- of bedrijfssfeer
 5. Zeggenschap hebbende(n)
 6. Overeenkomst
 7. Wijziging van Overeenkomst
 8. Betalingsvoorwaarden
 9. Aansprakelijkheid
 10. Algemene regels
 11. Klachten
 12. AVG
 13. Conversie
 14. Nawerking
 15. Strijdige clausules
 16. Toepasselijk recht

In dit document treft u de Algemene Voorwaarden van Stichting Tawfiq. Allereerst is het goed om u te informeren dat Stichting Tawfiq hierbij de Algemene Voorwaarden van andere partijen van de hand wijst.

1. Definities

 • Stichting Tawfiq: De stichting, KvK-nummer 80351034, gevestigd te Zilverenberg 36, 5234 GM te ‘s-Hertogenbosch. Rechtspersoon.
 • Derde partij: Elke partij die een Overeenkomst aangaat met Stichting Tawfiq.
 • Natuurlijk persoon: Wettelijke vertegenwoordigers van een leerling welke ingeschreven staat bij Stichting Tawfiq.
 • Persoon handelend uit bedrijf of beroep: Eenieder die haar diensten of goederen levert aan Stichting Tawfiq.
 • Overeenkomst: Elk schriftelijk overeengekomen toezegging tot het uitvoeren van een dienst, dan wel het leveren van een goed, door Stichting Tawfiq aan enig derde partij.

2. Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden van Stichting Tawfiq zijn van toepassing op iedere Overeenkomst met Stichting Tawfiq tussen Stichting Tawfiq en elk natuurlijk persoon en/of enig persoon handelend uit zijn/haar bedrijf op beroep (hierna opdrachtnemer), dan wel als vertegenwoordiger van enig rechtspersoon. De Algemene Voorwaarden van Stichting Tawfiq zijn van toepassing ongeacht de Algemene Voorwaarden van enig andere partij: Deze worden in beginsel van de hand gewezen. Enkel wanneer door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk aldus is overeengekomen, zijn de Algemene Voorwaarden van Stichting Tawfiq niet van toepassing.

3. Aangaan overeenkomst particulieren

 1. Voor het aangaan van een Overeenkomst dient eerst contact plaats te vinden tussen de particulier (ouder en/of wettelijke voogd) en Stichting Tawfiq.
 2. De Overeenkomst wordt schriftelijk, dan wel digitaal overeenkomen, doormiddel van inschrijving van de leerling, in het desbetreffende schooljaar, bij Stichting Tawfiq.
 3. Met deze inschrijving behoudt de leerling zich het recht om deel te nemen aan lessen en overige activiteiten gegeven en/of georganiseerd door Stichting Tawfiq.
 4. Stichting Tawfiq toetst de inschrijving naar haar wettelijke geldigheid en zal de leerling het recht als in artikel 3 lid 3 verlenen, indien de inschrijving aan deze verplichtingen voldoet.

4. Aangaan Overeenkomst uit beroeps- of bedrijfssfeer

 1. Voor het aangaan van een Overeenkomst dient eerst contact plaats te vinden tussen de opdrachtnemer en Stichting Tawfiq.
 2. De Overeenkomst zal de te voldane dienst, dan wel het te leveren goed beschrijven.
 3. De Overeenkomst wordt schriftelijk, dan wel digitaal overeengekomen.
 4. De Overeenkomst wordt overeengekomen doormiddel van schriftelijke toezegging, in welke vorm dan ook.

5. Zeggenschap hebbende(n)

Een Overeenkomst kan alleen aangegaan worden door een persoon bevoegd tot zeggenschap uit name van dan wel vertegenwoordiging van Stichting Tawfiq. Indien deze zeggenschap, dan wel vertegenwoordiging, niet is bedeeld aan enig persoon, kan deze geen Overeenkomst sluiten uit name van Stichting Tawfiq. Stichting Tawfiq behoudt zich het recht om elke Overeenkomst die hieruit voortvloeit van de hand te wijzen, dan wel te ontbinden.

Ieder persoon die handelt uit naam van Stichting Tawfiq zonder hiervoor uitdrukkelijk zeggenschap voor te hebben gehad, zal aansprakelijk worden gesteld voor enig geleden schade die Stichting Tawfiq hierdoor lijdt, dan wel het nakomen van de Overeenkomst aan enig derde partij.

6. Overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen Stichting Tawfiq en enig derde partij komt tot stand doormiddel van aanbod en aanvaarding (artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek). Een dergelijke Overeenkomst kan alleen schriftelijk worden afgesloten, met inachtneming van de gegeven definitie aan ‘Overeenkomst’ in artikel 1.
 2. Indien er sprake blijkt te zijn van het aangaan van een Overeenkomst onder valse voorwaarden, zal Stichting Tawfiq zich het recht behouden, om de Overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden door Stichting Tawfiq, zal Stichting Tawfiq zich het recht behouden, om de betrokken derde partij aansprakelijk te houden, voor enige schade die Stichting Tawfiq hierdoor heeft geleden.
 4. Stichting Tawfiq en de betrokken derde partij zijn eraan gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om tot een goede voortzetting van de Overeenkomst te komen.

7. Wijziging van Overeenkomst

Stichting Tawfiq zal in geen enkel geval een overeenkomst waar enige vorm van toestemming voor vereist is, dan wel wettelijk als eerder overeengekomen, eenzijdig wijzigen. Elke wijziging in een dergelijke overeenkomst zal doorgevoerd worden, indien hiervoor toestemming is gegeven door de betrokken derde partij. Een dergelijke wijzigingen zal ruim van tevoren, dan wel tenminste 30 dagen voor ingang, bekend gemaakt worden.

Stichting Tawfiq wijst elke eenzijdige wijziging van een overeenkomst van de hand, wanneer deze gedaan is door een derde partij, zonder Stichting Tawfiq hierover voortijdig in te lichten. Stichting Tawfiq behoudt zich het recht om overeenkomsten met dergelijke wijzigingen eenzijdig te ontbinden en eventuele voortvloeiende schade te verhalen op de derde partij.

8. Betalingsvoorwaarden

Facturen/betaalverzoeken/ die Stichting Tawfiq stuurt met betrekking tot kosten die zij heeft gemaakt/ gaat maken dienen binnen veertien dagen na dagtekening te worden voldaan aan Stichting Tawfiq.

Transactiekosten

Payment Service Provider Mollie B.V. is het bedrijf dat zorgt voor de afhandeling van transacties (maandelijkse bijdrage) voor de Islamitische opvoedkundige lessen. Over transacties worden door Mollie B.V. transactiekosten berekend. Stichting Tawfiq is generlei aansprakelijk voor de dienstverlening van Mollie B.V..

8.1 Verplicht maandelijkse bijdrage lessen

Ieder schooljaar stelt Stichting Tawfiq de hoogte van de verplichte maandelijkse bijdrage vast op het bedrag dat zij denkt nodig te hebben voor docenten, techniek, IT en/of materialen die binnen het verplichte lesprogramma vallen.

8.2 Niet kunnen voldoen aan de verplichte maandelijkse bijdrage

Mocht het voorkomen dat de verplichte maandelijkse bijdrage niet kan worden voldaan dan heeft Stichting Tawfiq een fonds waaruit zij, na toetsing, de bijdrage kan betalen ter voorkoming dat kinderen worden uitgesloten van Islamitisch onderwijs.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Ziekte

Stichting Tawfiq wijst elke vorm van aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot ziekte van een docent. Stichting Tawfiq draagt zorg ter voorkoming hiervan, maar kan niks uitsluiten noch garanderen.

9.2 Overmacht

In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat Stichting Tawfiq het verplichte lesprogramma niet kan uitoefenen. Hiervoor draagt zij ook geen aansprakelijk. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:

 • Oorlog of een daarop gelijkende situatie, oproer, sabotage;
 • Brand, blikseminslag explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen;
 • Storing in de energievoorziening;
 • Belemmeringen veroorzaakt door maatregelen vanuit de overheid;
 • Weersverwachtingen, sneeuwval, storm.
 • En ook elke (andere) omstandigheid waardoor de normale gang van zaken wordt belemmerd.

9.3 Ongeluk

Ouders blijven verantwoordelijk voor haar eigen kind(eren) tijdens de lestijden die zij volgen. Mocht tijdens de lessen een ongeluk plaatsvinden dan is Stichting Tawfiq alleen aansprakelijk voor zover dit bij wet geregeld heeft.

9.4 Uitval

Bij uitval van een les door verhindering aan de zijde van Stichting Tawfiq, neemt Stichting Tawfiq ook geen enkele aansprakelijkheid voor haar rekening. Getracht wordt naar inhalen van de betreffende les als dit mogelijk is.

10. Algemene regels

10.1 Gedrag tijdens de lessen bij Stichting Tawfiq

Tijdens de lessen

 • De leerling dient zich tijdens de les te gedragen conform de interne gedragsregels. Hierbij hoort onder meer, maar niet uitsluitend:
 • Een aandachtige en actieve houding tijdens de les;
 • Het niet verstoren van de les;
 • Het niet ongeoorloofd te laat komen in de les;
 • Het niet storen van de docent en andere leerlingen als de les al begonnen is;
 • Het niet storen van andere leerlingen tijdens het zelfstandig werken.
 • Onder ‘(ver)storen’ wordt niet verstaan: ‘Het stellen van vragen aan de docent en/of medeleerlingen.

Tijdens de pauzes

 • Tijdens de pauzes kunnen leerlingen zich vrij bewegen,;
 • Leerlingen dienen hierbij op een zorgvuldige manier mee om te gaan;
 • Indien een leerling aangeeft bepaald gedrag niet te waarderen, dienen andere leerlingen te stoppen met het vertonen van dit gedrag.

Pesten

Pesten is op geen enkele manier toegestaan binnen en rondom Stichting Tawfiq. Wij streven ernaar om een pestvrije online omgeving te zijn, waar iedere leerling zich veilig voelt.

10.2 Afwezigheid

Ziekte

Indien een leerling niet de les kan bijwonen vanwege ziekte, dient zijn/haar afwezigheid gemeld te worden op de ochtend dat de les aanvangt. De ziekmelding dient te geschieden voor de aanvang van de lessen (voor 8.30 in het weekend en doordeweeks voor 14.00 uur). Indien dit niet mogelijk is dient ziekmelding zo vroeg mogelijk doorgegeven te worden aan Stichting Tawfiq. Dit om verwarring tijdens de aanwezigheidscontrole te voorkomen.

Verlof

Verlof dient aangevraagd te worden, wanneer u buiten de ingeplande vrije dagen, uw kind van de lessen wenst te excuseren. Verlof kan alleen ingediend om speciale redenen zoals; godsdienstige redenen, bijzonder familiebezoek, overlijden en/of huwelijk. Een aanvraag tot verlof zal altijd individueel getoetst worden, aan de hand van interne richtlijnen.

Indien uw verzoek tot verlof is afgewezen is het niet toegestaan om de leerling alsnog afwezig van school te laten zijn. Stichting Tawfiq zal hiertoe passende maatregelen nemen, indien u dit wel doet.

10.3 Doubleren

Het is mogelijk dat de vaardigheden van een leerling niet ver genoeg doorontwikkeld zijn, om bevordering tot de volgende groep te accorderen. In dit geval zal Stichting Tawfiq een advies doen om de leerling een jaar te laten doubleren. Dit houdt in dat de leerling een schooljaar in dezelfde klas/groep/niveau ‘overdoet’. Op deze manier kan de leerling de achterstand bijwerken, zonder een ongewenst hoge prestatiedruk te ervaren.

Indien u klachten heeft over het advies tot doubleren, kunt u deze mededelen aan Stichting Tawfiq. Die zal deze behandelen en eventueel een oordeel hierover vellen. U kunt zich echter geen rechten ontlenen, anders dan wat in het oordeel wordt bepaald.

11. Klachten

 1. Indien een derde partij klachten heeft over de bedrijfsvoering of enig ander onderwerp betreffende Stichting Tawfiq, kan de derde partij hierover een klacht indienen.
 2. Klachten dienen schriftelijk ingediend te worden via het e-mail adres van Stichting Tawfiq.
 3. Stichting Tawfiq streeft ernaar om uw klacht zo snel mogelijk te behandelen en te beantwoorden. Onder zo snel mogelijk moet in ieder geval verstaan worden, niet langer dan een periode van 30 dagen, dan wel een kalendermaand.
 4. De klachten zullen behandeld worden naar de interne richtlijnen van Stichting Tawfiq.

12. AVG

Stichting Tawfiq conformeert zich te allen tijde aan de geldende privacywetgeving (AVG onder andere). Zie de privacyverklaring https://www.tawfiq.nl/privacyverklaring van Stichting Tawfiq.

13. Conversie

Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan door Stichting Tawfiq.

14. Nawerking

De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van Stichting Tawfiq, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van een Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

15. Strijdige clausules

In het geval deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst onderlinge strijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden, indien er een uitdrukkelijke Overeenkomst is aangegaan door partijen. In alle andere gevallen zijn deze Algemene Voorwaarden leidend.

16. Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten tussen partijen wordt het Nederlands recht van toepassing verklaard.

Over ons

Wij van Stichting Tawfiq geloven in de capaciteiten en mogelijkheden van onze leerlingen. Wij geloven dat onze leerlingen, allereerst door Allah swt en daarna door onze inzet en mede inzet van de ouders en verzorgers, in staat zijn veel te bereiken en als gewaardeerde Nederlandse burgers een positieve bijdrage kunnen leveren aan onze Nederlandse maatschappij.

Islam, Koran en Arabische lessen

Leerlingen en ouders aan onze online islamitisch onderwijs zijn unaniem enthousiast over hun ervaringen en demolessen met Tawfiq.nl en Zoom. Enkele reacties van ouders die hun kinderen demolessen hebben laten volgen:

 “Erg leuke manier van islamitische kennis overbrengen aan kinderen en ouders.”  

“Mijn gezinssituatie en planning past perfect bij jullie organisatie! Eindelijk islamitische lessen voor onze kinderen!”  

“Een rustgevend gevoel dat je niet bij een instelling of moskee hoort. Op deze manier ligt de focus puur op de islamitische lessen.”  

“Het werd tijd dat islamitische lessen voor kinderen en ouders thuis gevolgd kunnen worden. Het voelt thuis toch een stuk veiliger.”  

“Scheelt een hoop reistijd, tankgeld en organisatie naar een islamitische onderwijsinstelling of moskee! Fijne oplossing voor onze kinderen!”  

“Ik roep dit al jaren dat het mogelijk moet zijn om kinderen vanuit huis lessen te laten volgen. Ik ben blij dat jullie als organisatie met de tijd meegaan.”

Wij zijn geen commerciële instelling maar zijn een zelforganisatie die geen gebruik maakt van overheidssubsidies noch daarom vraagt. Wij zijn een stichting die wanneer daar de nood voor is collectes houdt, financiële steun en donaties vraagt aan haar gemeenschap. Onze stichting zal ook wanneer de nood hoog is of vooruitstrevend benefieten organiseren om de islamitische identiteit van Nederlandse moslims te bewaken. Tevens werkt onze stichting zoveel mogelijk met eigen werkvermogen, zijn vrij, zelfstandig en ongebonden en vertrouwen alleen op Allah als de Enige Voorziener.

Geloofsleer (Aqieda)
Geloofspraktijk (Ibada)
Karaktervorming (Achlaq)
Goede manieren (Adaab)
Arabisch (Lezen en Spreken)

Uw gebedstijden vandaag
GebedTijd
Fajr04:29
Shorok05:39
Dohr13:35
Asr17:50
Magrib21:32
Ishaa22:41

Biografie Metgezellen
Sociale gerechtigheid (Adl)
Biografie Profeet Mohammed
Omgang met mensen (Mu’amalat)
Koran leren reciteren voor beginners

a
Emeritus Education

Lorem ipsum dolor sit amet con sectetur adipisicing elit sed don eiusmod tempor inci