Privacyverklaring Stichting Tawfiq
Privacyverklaring Stichting Tawfiq

Kleine klassen

online lessen vanuit huis

Privacyverklaring

Wij vragen Allah de Alhorende, Alziende en Alwetende om eventuele obstakels weg te nemen en het ons te vergemakkelijken deze doelen te realiseren, Hij is namelijk de Almachtige en de enige die daarin toe in staat is. Ameen Ameen Ameen!

Privacyverlaring van Stichting Tawfiq

Stichting Tawfiq, gevestigd aan Zilverenberg 36, 5234 GM te ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Stichting Tawfiq

Zilverenberg 36, 5234 GM te ‘s-Hertogenbosch

+31 (0)85-004.19.62

De directeur is de functionaris gegevensbescherming van Stichting Tawfiq en is te bereiken via [email protected].

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Tawfiq verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens (in geval van (uit)betalingen en donaties)
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Contactgegevens van leerlingen en ouders/voogd

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Tawfiq verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • culturele achtergrond
 • godsdienst of levensovertuiging
 • leeftijd

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Tawfiq verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of overige informatie
 • Om contact met u te kunnen leggen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Voor onderzoek naar opbrengsten van onze diensten en producten
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Stichting Tawfiq analyseert niet uw gedrag op de website. Als Stichting Tawfiq dit gaat doen, doen we dit om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Tawfiq neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Tawfiq) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Tawfiq bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In het algemeen zal dit zijn vanwege uw deelname aan een van onze projecten, diensten of producten. Daarvoor geldt dat de gegevens in ieder geval worden bewaard tijdens de duur van de deelname en tot en met de benodigde verantwoording en vaststelling van eventuele financiers. Aan financiers worden in beginsel geen persoonsgegevens van deelnemers verstrekt, tenzij na uw expliciete toestemming. In beginsel worden projectgegevens tot 10 jaar na afsluiting van de activiteit bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Tawfiq verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Tawfiq blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Tawfiq maakt gebruik van cookies, dit zijn alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Cookies gebruiken wij omdat deze noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Tawfiq en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een bestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Tawfiq wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Tawfiq neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via [email protected].

Islam, Koran en Arabische lessen

Leerlingen en ouders aan onze online islamitisch onderwijs zijn unaniem enthousiast over hun ervaringen en demolessen met Tawfiq.nl en Zoom. Enkele reacties van ouders die hun kinderen demolessen hebben laten volgen:

 “Erg leuke manier van islamitische kennis overbrengen aan kinderen en ouders.”  

“Mijn gezinssituatie en planning past perfect bij jullie organisatie! Eindelijk islamitische lessen voor onze kinderen!”  

“Een rustgevend gevoel dat je niet bij een instelling of moskee hoort. Op deze manier ligt de focus puur op de islamitische lessen.”  

“Het werd tijd dat islamitische lessen voor kinderen en ouders thuis gevolgd kunnen worden. Het voelt thuis toch een stuk veiliger.”  

“Scheelt een hoop reistijd, tankgeld en organisatie naar een islamitische onderwijsinstelling of moskee! Fijne oplossing voor onze kinderen!”  

“Ik roep dit al jaren dat het mogelijk moet zijn om kinderen vanuit huis lessen te laten volgen. Ik ben blij dat jullie als organisatie met de tijd meegaan.”

Wij zijn geen commerciële instelling maar zijn een zelforganisatie die geen gebruik maakt van overheidssubsidies noch daarom vraagt. Wij zijn een stichting die wanneer daar de nood voor is collectes houdt, financiële steun en donaties vraagt aan haar gemeenschap. Onze stichting zal ook wanneer de nood hoog is of vooruitstrevend benefieten organiseren om de islamitische identiteit van Nederlandse moslims te bewaken. Tevens werkt onze stichting zoveel mogelijk met eigen werkvermogen, zijn vrij, zelfstandig en ongebonden en vertrouwen alleen op Allah als de Enige Voorziener.

Geloofsleer (Aqieda)
Geloofspraktijk (Ibada)
Karaktervorming (Achlaq)
Goede manieren (Adaab)
Arabisch (Lezen en Spreken)

Uw gebedstijden vandaag
GebedTijd
Fajr04:29
Shorok05:39
Dohr13:35
Asr17:50
Magrib21:32
Ishaa22:41

Biografie Metgezellen
Sociale gerechtigheid (Adl)
Biografie Profeet Mohammed
Omgang met mensen (Mu’amalat)
Koran leren reciteren voor beginners

a
Emeritus Education

Lorem ipsum dolor sit amet con sectetur adipisicing elit sed don eiusmod tempor inci