Basiskennis Islam voor beginners

Islamlessen voor kinderen

Toepassen en delen van
islamitische kennis, opvoeding en vorming

Voor kinderen is het heel belangrijk voor hun opvoeding en ontwikkeling om liefde te ontwikkelen voor Allah, Zijn laatste boodschapper Mohammed (vrede zij met hem), en de vrome Metgezellen die met hem hebben geleefd.


Deze liefde ontstaat in de opvoeding en ontwikkeling door oprecht te spreken over de islamitische godsdienst met kennis, en vervolgens die momenten aan te halen die relevant zijn voor de verschillende fasen van kinderontwikkeling.

Krijgt uw kind al zijn of haar recht op islamitisch onderwijs?

Het recht van het kind

U vraagt zich waarschijnlijk af waarom Allah de Almachtige u een kind heeft geschonken; hier is maar één direct antwoord op te geven.

Het is absoluut niet alleen om uw kind te voeden en te kleden, en ook niet om ermee te pronken in dit tijdelijke wereldse leven. U heeft de verantwoordelijkheid over uw kind gekregen om het met liefde op te voeden, zodat het alleen Allah de Almachtige aanbidt met kennis.

Allah zegt in de Koran in
(Surah ad-Dhaariyaat: 56)


“En Ik (Allah) heb de djinns en mensen slechts geschapen om Mij (alleen) te aanbidden.”

Uw kind opvoeden om alleen Allah de Almachtige te aanbidden met een zuivere intentie oftewel ikhlas is uw verantwoordelijke taak als ouder. Dit is een grote gunst van Allah de Almachtige met een specifieke wijsheid uiteraard. Uw kind waar u het beste mee voor heeft in dit tijdelijke wereldse leven en het eeuwige leven in het hiernamaals dient op een opvoedkundig manier te leren om alleen de tevredenheid en beloningen van Allah de Almachtige te zoeken.

Kwaliteitsbewaking

Wij hanteren een maximum van 2 klassen met 5 leerlingen per leeftijdscategorie. Het verzorgen van leuke, maar vooral effectieve lessen en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind staan bij ons hoog in het vaandel.

Voor wie is Stichting Tawfiq?

Islamitische kennis, opvoeding en vorming

Stichting Tawfiq is een concept en begrip dat online professionele islamitische lessen voor kinderen en koran leren lezen voor beginners verzorgt. Bij Stichting Tawfiq gaan we ervan uit dat ouders hun verantwoordelijkheden tegenover hun kinderen, zichzelf en tegenover hun Heer, Allah de Almachtige, kennen. Als ouder bent u zich ervan bewust dat wij geen goedkope oppasinstelling zijn.

Kinderen die deel uitmaken van Stichting Tawfiq zijn aan ons toevertrouwd door u als ouder, met als doel de juiste islamitische kennis en gedrag over te brengen. Islamitische normen en waarden, opvoedkundige kennis en vorming staan bij ons hoog in het vaandel, en we verwachten dit ook van betrokken ouders.

Waarom e-learning?

Islamitische kennis middels e-learning

Er komen steeds meer manieren om nieuwe islamitische kennis te vergaren. Met name het online leren, of beter gezegd e-learning, heeft een enorme opmars gemaakt de afgelopen tijd in het vergaren van islamitische kennis.

Wij van Stichting Tawfiq geloven in de toekomst van online leren voor zowel kinderen als volwassenen. De toekomst ligt voornamelijk in de vorm van zelfstandige online cursussen in combinatie met online klassikale lessen in kleine groepen die je altijd en overal kunt volgen. Op deze manier kunnen ouders, verzorgers en kinderen optimaal gebruikmaken van hun tijd.

E-learning en het volgen van islamitische lessen bieden u en uw kinderen vele voordelen om te slagen in dit wereldse leven en in het hiernamaals!

Waarom kiezen voor islamitische lessen voor uw kind bij Stichting TawfiqDomains

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

ST. TAWFIQ

Ervaren docenten

Pedagogische aanpak

Kennis Islam en Arabisch

Nederlands is de voertaal

Vorming bewuste moslim

Brug naar de  samenleving

Accent tevredenheid Allah

Ervaring met de doelgroep

Kennis, begeleiding, coaching

Zorg islamtische identiteit

Positieve aandacht & uitleg

Stimuleren zelfstandigheid

VOORDELEN

Kleine klassen

Korte lestijden

Digitaal leren op maat

Landelijk toegankelijk

Inzicht prestatie kind

Verbinding met ouders

Inzicht vooruitgang kind

Tijd voor uw gezinsleven

Digitale belevingswereld

Positieve resultaten kind

Tanksbesparing thuis  ⇄ moskee ~ €225 p/m

Reistijdbesparing thuis  ⇄ moskee ~19 uur p/m

OUDERS

Zijn verantwoordelijk

Bewuste Nederlands

Tonen dagelijkse liefde

Zijn betrokken moslims

Tonen zelf goed gedrag

Actief in de samenleving

Begeleiden hun kinderen

Stimuleren kun kinderen

Staan positief in het leven

Praten en luisteren graag

Ondersteunen de kinderen

Maken tijd vrij voor het kind

Uw metgezel

Bent u een moslimouder die graag inzicht wil hebben in wat uw kind leert, hoe het gevormd wordt, hoe de islamitische identiteit ontwikkeld wordt, en die opvoedkundig een geestelijke erfenis wil achterlaten voor haar kind? Dan is Stichting Tawfiq voor u een metgezel op deze wereld om, met de wil van Allah de Almachtige, dit te realiseren.

Islamlessen voor kinderen

Seksuele vorming tieners

Arabisch voor beginners

Koran leren lezen voor beginners

Basiskennis Islam voor beginners

Basiskennis Islam voor beginners

Meestgestelde vragen aan Stichting Tawfiq
van moslim ouders van de afgelopen 3 jaar

Het behouden van de islamitische identiteit is van groot belang omdat Allah ons in de Koran leert dat we onze religie niet moeten verwaarlozen of vergeten, zelfs niet in een niet-islamitische samenleving. Allah (swt) zegt in de Koran (surah Al-Baqarah 2:132): “En dit was de religie van Ibrahiem, die zich aan Allah onderwierp en hij behoorde niet tot de afgodendienaren.”
Hadith: De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Elke pasgeboren baby wordt geboren in een natuurlijke aanleg (fitrah), het zijn zijn ouders die hem tot een jood, een christen of een magiër maken.” (Sahih al-Boekhari 1358)
Een goede opvoeding begint al vroeg. Het is belangrijk om kinderen vanaf jonge leeftijd vertrouwd te maken met de leer van de islam. In de Koran zegt Allah (swt) (interpretatie van de vertaling) in (surah Ta-Ha 20:132): “En beveel jouw familie het gebed te onderhouden en volhard daarin. Wij vragen geen levensonderhoud van jou; Wij voorzien jou en het einde is voor de godvrezenden.”
Hadith: De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) zei: “Besteed aandacht aan het gebed en zorg ervoor dat je kinderen het gebed op de leeftijd van zeven beginnen te verrichten.” (Sunan Abu Dawood 494)
De basisprincipes van een islamitische opvoeding omvatten het onderwijzen van de tawheed (eenheid van Allah), het volgen van de koran en de Sunnah, en het in praktijk brengen van de islamitische waarden in het dagelijks leven. In de Koran zegt Allah (swt) (interpretatie van de vertaling) in (surah Al-Imraan 3:104): “En laat er onder jullie een groep zijn die tot het goede oproept, het goede gebiedt en het slechte verbiedt. En zij zijn degenen die succesvol zullen zijn.”
Hadith: De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Iedereen van jullie is een herder en iedereen van jullie zal verantwoordelijk worden gehouden voor zijn kudde.” (Sahih al-Boekhari 6718)
Ouders kunnen liefde voor Allah en de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) bijbrengen door het goede voorbeeld te geven, de leer van de islam te onderwijzen en de schoonheid van het volgen van de islam te laten zien. In de Koran zegt Allah (swt) (interpretatie van de vertaling) in (surah Al-Imraan 3:31): “Zeg: Als jullie werkelijk van Allah houden, volg mij, Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.”
Hadith: De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Niemand van jullie gelooft echt totdat ik geliefder voor hem ben dan zijn vader, zijn kinderen en alle mensen.” (Sahih al-Boekhari 15)
Ouders hebben een cruciale rol bij het vormen van de identiteit van hun kinderen. Ze moeten een positieve en ondersteunende omgeving creëren waarin de waarden en principes van de islam worden geleefd. In de Koran zegt Allah (swt) (interpretatie van de vertaling) in (surah Al-Taghabun 64:14): “O jullie die geloven, waarlijk, onder jullie vrouwen en kinderen zijn jullie vijanden. Dus pas op voor hen.” Hiermee wordt bedoeld dat ouders verantwoordelijk zijn voor de begeleiding en bescherming van hun kinderen.
Hadith: De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Elk van jullie is een herder en elk van jullie zal verantwoordelijk worden gehouden voor zijn kudde. De leider is een herder en hij zal verantwoordelijk worden gehouden voor zijn onderdanen. De man is een herder in zijn gezin en hij zal verantwoordelijk worden gehouden voor zijn kudde. De vrouw is een herder in het huis van haar man en zij zal verantwoordelijk worden gehouden voor haar kudde.” (Sahih al-Boekhari 6719)
Ouders moeten beginnen met de fundamenten van de islam, zoals het aanleren van tawheed (de eenheid van Allah), gebed, moraliteit, respect en liefde voor de Profeet Mohammed (vrede zij met hem). In de Koran zegt Allah (swt) (interpretatie van de vertaling) in (surah Al-Baqarah 2:83): “En [gedenk], toen Wij een verbond met de kinderen van Israël sloten: ‘Aanbidt niets dan Allah, en weest goed voor ouders en familie, voor wezen en behoeftigen en spreek op een goede manier tot de mensen en onderhoud het gebed en geef de Zakaat.’ Daarna keerden jullie je af, behalve een aantal van jullie, en jullie zijn afvalligen geworden.”
Hadith: De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Begin met het onderwijzen van je kinderen om te bidden wanneer ze zeven jaar oud zijn en disciplineer hen om het te verrichten wanneer ze tien zijn.” (Sunan Abu Dawood 495)
Moslimouders moeten respect tonen en vriendelijk omgaan met niet-gelovigen. Ze moeten duidelijkheid verschaffen over de islamitische leer en geduldig uitleggen waarom ze bepaalde overtuigingen en praktijken hebben. In de Koran zegt Allah (swt) (interpretatie van de vertaling) in (surah Al-Ankabut 29:46): “En redetwist met de mensen op de beste manier.” Dit betekent dat discussies en interacties op een vreedzame en respectvolle manier moeten plaatsvinden.
Hadith: De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie een gelovige niet beveiligt tegen zijn uitspraken en daden, is geen gelovige.” (Sahih Muslim 49)
Moslimouders moeten tolerantie, respect en begrip tonen ten opzichte van mensen van andere geloofsovertuigingen. Ze moeten openstaan voor dialoog en vriendschap sluiten met anderen, met behoud van hun eigen islamitische identiteit. In de Koran zegt Allah (swt) (interpretatie van de vertaling) in (surah Al-Kafiroon 109:6): “Jullie hebben jullie godsdienst en ik heb mijn godsdienst.”
Hadith: De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie een gelovige met een broederlijke band verbindt, heeft zijn band met Allah versterkt.” (Sahih al-Boekhari 6016)
Ouders kunnen hun kinderen leren om goede burgers te zijn door hen te onderwijzen over de islamitische waarden van eerlijkheid, rechtvaardigheid, vrijgevigheid en vriendelijkheid jegens anderen. In de Koran zegt Allah (swt) (interpretatie van de vertaling) in (surah Al-Baqarah 2:195): “En doe goed, want Allah heeft de weldoeners lief.”
Hadith: De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De beste onder jullie zijn degenen die het meest nuttig zijn voor anderen.” (Musnad Ahmad 23401)
Ouders kunnen hun kinderen helpen hun geloof te behouden door hen te voorzien van kennis over de islam, hen aan te moedigen goede metgezellen te kiezen en hen te begeleiden in het onderhouden van hun gebeden en het naleven van de islamitische voorschriften. In de Koran zegt Allah (swt) (interpretatie van de vertaling) in (surah Al-Imraan 3:200): “O jullie die geloven, volhard en wees geduldig, en strijd met ons in het belang van Allah.”
Hadith: De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Degene die ernaar streeft de paden van kennis te volgen, Allah zal hem op het pad naar het Paradijs leiden.” (Sunan Ibn Majah 223)
Ouders kunnen hun kinderen leren om respectvol om te gaan met diversiteit door hen de islamitische principes van tolerantie, begrip en respect voor anderen bij te brengen. In de Koran zegt Allah (swt) (interpretatie van de vertaling) in (surah Al-Hujurat 49:13): “O mensheid, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar zouden leren kennen.”
Hadith: De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie niet barmhartig is voor anderen, zal geen barmhartigheid ontvangen.” (Sahih al-Boekhari 6021)

Ouders kunnen hun kinderen helpen bij het omgaan met discriminatie of vooroordelen door hen te leren dat alle mensen gelijkwaardig zijn voor Allah, ongeacht hun afkomst, ras of religie. Ze moeten hen aanmoedigen om op een vreedzame en verstandige manier te reageren, en hen leren om onrechtvaardigheid te bestrijden door middel van geduld en vergevingsgezindheid. In de Koran zegt Allah (swt) (interpretatie van de vertaling) in (surah Al-Hujurat 49:13): “O mensen, Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar zouden kennen. Voorwaar, de meest nobele van jullie bij Allah is degene onder jullie die het meest (Allah) vreest.”

Ouders kunnen hun kinderen leren om vreedzaam samen te leven door hen het belang van dialoog, begrip en tolerantie te laten begrijpen. Ze kunnen hen laten zien hoe de islam oproept tot respect voor religieuze diversiteit en het vermijden van conflicten. In de Koran zegt Allah (swt) (interpretatie van de vertaling) in (surah Al-Kafiroon 109:6): “Jullie hebben jullie godsdienst en ik heb mijn godsdienst.”
Hadith: De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie een gelovige met een broederlijke band verbindt, heeft zijn band met Allah versterkt.” (Sahih al-Boekhari 6016)
Ouders kunnen hun kinderen helpen om het goede te doen door hen te begeleiden in het naleven van de islamitische principes en het vermijden van slechte invloeden. Ze moeten een open communicatie hebben met hun kinderen, hen vertrouwen geven en hen aanmoedigen om goede metgezellen te kiezen. In de Koran zegt Allah (swt) (interpretatie van de vertaling) in (surah Al-Asr 103:3): “Behalve degenen die geloven en goede daden verrichten, en elkaar aansporen tot de waarheid en elkaar aansporen tot geduld.”
Hadith: De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Een persoon volgt het geloof van zijn vrienden, dus laat eenieder van jullie letten op wie hij als vriend kiest.” (Sunan Abu Dawood 4833)
Ouders spelen een essentiële rol bij het bevorderen van moraliteit en ethiek bij hun kinderen. Ze moeten het goede voorbeeld geven, deugdzaamheid aanmoedigen en de morele waarden van de islam benadrukken. In de Koran zegt Allah (swt) (interpretatie van de vertaling) in (surah Al-Qalam 68:4): “En waarlijk, jij bent zeker van een sublieme morele karakter.”
Hadith: De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De beste onder jullie zijn degenen die de beste moraliteit hebben.” (Sahih al-Boekhari 6029)
Ouders kunnen hun kinderen leren geduldig te zijn door het belang van geduld te benadrukken in de islam en hen aan te moedigen geduldig te blijven in moeilijke situaties. In de Koran zegt Allah (swt) (interpretatie van de vertaling) in (surah Al-Baqarah 2:155): “En voorwaar, Wij zullen jullie met enige angst en honger en vermindering van bezittingen en levens en vruchten beproeven. Maar geef blijde tijdingen aan de geduldigen.”
Hadith: De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie geduldig is, zal zijn beloning zonder maat ontvangen.” (Sahih al-Boekhari 5645)
Ouders kunnen hun kinderen leren om vergevingsgezind te zijn door het belang van vergeving in de islam te benadrukken en hen aan te moedigen anderen te vergeven. In de Koran zegt Allah (swt) (interpretatie van de vertaling) in (surah An-Nur 24:22): “En laat hen die een fout maken niet verachten om wat zij begaan hebben. Zij zijn immers uw broeders. En laat hen vergeven en vergeet niet dat Allah vergevend en barmhartig is.”
Hadith: De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Degene die geen genade toont, zal geen genade ontvangen.” (Sahih al-Boekhari 6136)
Ouders kunnen hun kinderen leren om goed gedrag en manieren te tonen door zelf het goede voorbeeld te geven, hen te begeleiden in de etiquette van de islam en hen aan te moedigen respectvol en beleefd te zijn tegenover anderen. In de Koran zegt Allah (swt) (interpretatie van de vertaling) in (surah Al-Hujurat 49:11): “O jullie die geloven, laat een groep niet bespotten (een andere groep), misschien zijn zij beter dan zij. En laat een groep vrouwen (een andere groep) niet bespotten, misschien zijn zij beter dan zij.”
Hadith: De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De beste onder jullie zijn degenen die de beste manieren hebben.” (Sahih al-Boekhari 6029)
Ouders kunnen hun kinderen leren om vrijgevig te zijn en aalmoezen te geven door het belang van liefdadigheid in de islam te benadrukken en hen aan te moedigen om anderen te helpen. In de Koran zegt Allah (swt) (interpretatie van de vertaling) in (surah Al-Baqarah 2:195): “En doe goed, want Allah heeft de weldoeners lief.”
Hadith: De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De hand die geeft is beter dan de hand die ontvangt.” (Sahih al-Boekhari 142)
Ouders kunnen hun kinderen leren om eerlijk en integer te zijn door het belang van eerlijkheid in de islam te benadrukken en hen aan te moedigen om altijd de waarheid te spreken en eerlijk te handelen. In de Koran zegt Allah (swt) (interpretatie van de vertaling) in (surah Al-Ma’idah 5:8): “O jullie die geloven, wees standvastig in de rechtvaardigheid als getuigen voor Allah, zelfs als het ten nadele van jullie zelf is.”
Hadith: De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Vermijd het liegen, want het liegen leidt tot immoraliteit en de immoraliteit leidt tot het Vuur. En een persoon blijft liegen totdat hij bij Allah als een leugenaar wordt geregistreerd.” (Sahih Muslim 2607)
Ouders kunnen hun kinderen leren om respect te tonen voor ouders en ouderen door het belang van respect in de islam te benadrukken en hen aan te moedigen om hun ouders en ouderen met eerbied en vriendelijkheid te behandelen. In de Koran zegt Allah (swt) (interpretatie van de vertaling) in (surah Al-Isra 17:23): “En jouw Heer heeft bepaald dat jullie niets anders dan Hem alleen zullen aanbidden en goedheid betrachten tegenover de ouders.”
Hadith: De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Paradijs ligt aan de voeten van de moeders.” (Sunan Ibn Majah 2781)
Ouders kunnen hun kinderen leren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun daden door hen aan te moedigen om na te denken over de gevolgen van hun acties en hen te leren dat ze verantwoordelijk zijn voor hun keuzes. In de Koran zegt Allah (swt) (interpretatie van de vertaling) in (surah An-Najm 53:39-40): “En een ziel draagt geen last, behalve haar eigen last. En er zal geen lastdrager belast worden met de last van een ander.”
Hadith: De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Iedere persoon blijft vastgebonden aan zijn daden, totdat hij er verantwoordelijkheid voor aflegt.” (Sahih al-Boekhari 6491)
Ouders kunnen hun kinderen leren om goed om te gaan met geld en financiën door hen te leren over de islamitische principes van verantwoordelijkheid, spaarzaamheid, vrijgevigheid en het vermijden van extravagante uitgaven. In de Koran zegt Allah (swt) (interpretatie van de vertaling) in (surah Al-Isra 17:80): “En wees zuinig in jouw uitgaven, want de verspillers zijn broeders van de duivels.”
Hadith: De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Het is beter voor een van jullie om een stuk ijzer op te nemen en het te verkopen en met de opbrengst zijn behoeften te voorzien, dan zijn hand op te houden bij anderen, ofwel zij geven hem iets ofwel niet.” (Sahih al-Boekhari 1465)
Ouders kunnen hun kinderen leren om geduldig te zijn in het verkrijgen van materiële zaken door hen te leren dat tevredenheid met wat Allah hen heeft gegeven belangrijker is dan het najagen van materiële bezittingen. In de Koran zegt Allah (swt) (interpretatie van de vertaling) in (surah Al-Baqarah 2:155): “En voorwaar, Wij zullen jullie met enige angst en honger en vermindering van bezittingen en levens en vruchten beproeven. Maar geef blijde tijdingen aan de geduldigen.”
Hadith: De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Rijkdom is niet gebaseerd op veel bezittingen hebben, maar rijkdom is de rijkdom van de ziel.” (Sahih al-Boekhari 6410)
Ouders kunnen hun kinderen helpen bij het ontwikkelen van zelfdiscipline en zelfbeheersing door hen aan te moedigen om hun verlangens en impulsen onder controle te houden, en door hen te leren dat het beheersen van zichzelf een teken is van kracht. In de Koran zegt Allah (swt) (interpretatie van de vertaling) in (surah Al-A’raf 7:201): “En neem deel aan geduld. Voorwaar, Allah is met de geduldigen.”
Hadith: De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De sterkste persoon is degene die zichzelf onder controle heeft in woede.” (Sahih al-Boekhari 6114)
Ouders kunnen hun kinderen helpen bij het ontwikkelen van zelfvertrouwen en zelfwaardering door hen positief te bekrachtigen, hun talenten en vaardigheden te erkennen en hen aan te moedigen om uitdagingen aan te gaan. In de Koran zegt Allah (swt) (interpretatie van de vertaling) in (surah Al-Hujurat 49:13): “O mensheid, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar zouden leren kennen. Voorwaar, de meest nobele van jullie bij Allah is degene onder jullie die het meest (Allah) vreest.”
Hadith: De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Niemand van jullie gelooft echt totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst.” (Sahih al-Boekhari 13)
Ouders kunnen hun kinderen leren geduldig te zijn bij het behalen van succes door hen te laten begrijpen dat succes tijd en inspanning vergt, en dat het belangrijk is om vol te houden en te vertrouwen op Allah’s leiding. In de Koran zegt Allah (swt) (interpretatie van de vertaling) in (surah Al-Baqarah 2:153): “O jullie die geloven, zoekt hulp in geduld en gebed; waarlijk, Allah is met de geduldigen.”
Hadith: De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Degene die geduldig volhardt, zal slagen.” (Sahih Muslim 2999)
Ouders kunnen hun kinderen leren dat succes niet alleen wordt gemeten aan materiële rijkdom, maar aan innerlijke voldoening, deugdzaamheid en het nastreven van goede daden. In de Koran zegt Allah (swt) (interpretatie van de vertaling) in (surah Al-Isra 17:80): “En wees zuinig in jouw uitgaven, want de verspillers zijn broeders van de duivels.”
Hadith: De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Rijkdom is niet gebaseerd op veel bezittingen hebben, maar rijkdom is de rijkdom van de ziel.” (Sahih al-Boekhari 6410)
Ouders kunnen hun kinderen leren om dankbaar te zijn voor wat ze hebben door hen bewust te maken van de zegeningen van Allah in hun leven en hen aan te moedigen om regelmatig dankbaarheid uit te drukken. In de Koran zegt Allah (swt) (interpretatie van de vertaling) in (surah An-Nahl 16:18): “En indien jullie de gunst van Allah tellen, kunnen jullie haar niet opsommen. Voorwaar, Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.”
Hadith: De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie niet dankbaar is voor kleine zegeningen, zal niet dankbaar zijn voor grote zegeningen.” (Sunan Ibn Majah 4164)
Ouders kunnen hun kinderen leren om nederig te zijn door hen te laten begrijpen dat alle goede eigenschappen en prestaties afkomstig zijn van Allah, en dat ze altijd bescheiden en respectvol moeten blijven ten opzichte van anderen. In de Koran zegt Allah (swt) (interpretatie van de vertaling) in (surah Al-Hujurat 49:11): “O jullie die geloven, laat een groep niet bespotten (een andere groep), misschien zijn zij beter dan zij. En laat een groep vrouwen (een andere groep) niet bespotten, misschien zijn zij beter dan zij.”
Hadith: De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie zich vernedert voor Allah, Allah zal hem verheffen.” (Sahih Muslim 2588)
Ouders kunnen hun kinderen leren om goede communicatievaardigheden te ontwikkelen door hen te leren luisteren, respectvol te spreken, en hun gevoelens en gedachten op een duidelijke en constructieve manier uit te drukken. In de Koran zegt Allah (swt) (interpretatie van de vertaling) in (surah Al-Baqarah 2:83): “En [gedenk], toen Wij een verbond met de kinderen van Israël sloten: ‘Aanbidt niets dan Allah, en weest goed voor ouders en familie, voor wezen en behoeftigen en spreek op een goede manier tot de mensen en onderhoud het gebed en geef de Zakaat.’ Daarna keerden jullie je af, behalve een aantal van jullie, en jullie zijn afvalligen geworden.”
Hadith: De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, laat hem dan iets goeds zeggen of anders zwijgen.” (Sahih al-Boekhari 6137)
Ouders kunnen hun kinderen leren om conflicten op een vreedzame manier op te lossen door hen te leren begripvol te zijn, compromissen te sluiten en gebruik te maken van constructieve communicatie en onderhandelingsvaardigheden. In de Koran zegt Allah (swt) (interpretatie van de vertaling) in (surah Al-Hujurat 49:9): “En als twee groepen gelovigen met elkaar vechten, breng dan verzoening tussen hen tot stand.”
Hadith: De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Het is beter voor jou om een conflict met je broeder te vermijden dan om hem te ontmoeten met een gezicht vol boosheid.” (Sahih al-Boekhari 6237)
Ouders kunnen hun kinderen leren om respectvol met anderen te communiceren, ook online, door hen bewust te maken van de kracht van woorden en het belang van vriendelijkheid, beleefdheid en het vermijden van beledigingen. In de Koran zegt Allah (swt) (interpretatie van de vertaling) in (surah Al-Isra 17:53): “En zeg tegen Mijn dienaren dat zij vriendelijk moeten spreken. Waarlijk, de duivel zaait vijandschap onder hen. Waarlijk, de duivel is voor de mens een duidelijke vijand.”
Hadith: De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie in vrede wandelt, zal vrede ontvangen.” (Sunan Abu Dawood 4801)
Ouders kunnen hun kinderen helpen bij het ontwikkelen van goede studievaardigheden door hen te begeleiden in het plannen en organiseren van hun studietijd, het stimuleren van regelmatig en gedisciplineerd studeren, en het bieden van een ondersteunende leeromgeving. In de Koran zegt Allah (swt) (interpretatie van de vertaling) in (surah Al-Isra 17:80): “En wees zuinig in jouw uitgaven, want de verspillers zijn broeders van de duivels.”
Hadith: De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Allah houdt van degene die zijn werk goed doet.” (Sunan Ibn Majah 4217)
Ouders kunnen hun kinderen aanmoedigen om kennis en leren na te streven door het belang van onderwijs en kennis in de islam te benadrukken, hen te voorzien van goede bronnen en onderwijsmogelijkheden, en hun nieuwsgierigheid en passie voor leren te stimuleren. In de Koran zegt Allah (swt) (interpretatie van de vertaling) in (surah Al-Qalam 68:4): “En waarlijk, jij bent zeker van een sublieme morele karakter36. Hoe kunnen ouders hun kinderen leren om goede vrienden te kiezen?
Ouders kunnen hun kinderen leren om goede vrienden te kiezen door hen bewust te maken van het belang van vriendschappen in de islam, hen te leren waardevolle karaktereigenschappen te herkennen, en hen aan te moedigen om gezelschap te zoeken van degenen die hen dichter bij Allah brengen. In de Koran zegt Allah (swt) (interpretatie van de vertaling) in (surah Al-Kahf 18:28): “En houd jezelf samen met degenen die hun Heer aanroepen in de ochtend en de avond, hun streven is gericht op Zijn welbehagen.”
Hadith: De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Een persoon volgt het geloof van zijn vrienden, dus laat eenieder van jullie letten op wie hij als vriend kiest.” (Sunan Abu Dawood 4833)
Ouders kunnen hun kinderen helpen om goede sociale vaardigheden te ontwikkelen door hen te leren luisteren naar anderen, empathie te tonen, respectvol te zijn, en constructief bij te dragen aan sociale interacties. In de Koran zegt Allah (swt) (interpretatie van de vertaling) in (surah Al-Hujurat 49:11): “O jullie die geloven, laat een groep niet bespotten (een andere groep), misschien zijn zij beter dan zij. En laat een groep vrouwen (een andere groep) niet bespotten, misschien zijn zij beter dan zij.”
Hadith: De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Degene die in de omgang met mensen het beste gedrag vertoont, zal het dichtst bij mij zijn op de Dag des Oordeels.” (Jami’ at-Tirmidhi 2018)
Ouders kunnen hun kinderen helpen om hun tijd effectief te beheren door hen te leren prioriteiten te stellen, een evenwicht te vinden tussen religieuze verplichtingen, studie, werk en vrije tijd, en hen te stimuleren om hun tijd bewust en productief te gebruiken. In de Koran zegt Allah (swt) (interpretatie van de vertaling) in (surah Al-Asr 103:1-2): “Bij de tijd! Voorwaar, de mens is zeker in verlies.”
Hadith: De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Er zijn twee zegeningen waarvan de meeste mensen tekortschieten: gezondheid en vrije tijd.” (Sahih al-Boekhari 6412)
Ouders kunnen hun kinderen leren om verantwoordelijkheid te nemen voor het milieu door hen bewust te maken van de islamitische leer over het behoud van de schepping, hen aan te moedigen om zorgvuldig om te gaan met natuurlijke hulpbronnen, en hen te stimuleren om actief deel te nemen aan milieuvriendelijke initiatieven. In de Koran zegt Allah (swt) (interpretatie van de vertaling) in (surah Al-A’raf 7:56): “En veroorzaak geen verderf op aarde na de hervorming ervan.”
Hadith: De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Er is geen schade toebrengen of vergelden van schade in de islam.” (Sunan Abu Dawood 4152)
Ouders kunnen hun kinderen leren om goede burgers te zijn en de wetten van het land te respecteren door hen het belang van gehoorzaamheid aan de wetten en het naleven van de regels van de samenleving uit te leggen, en hen aan te moedigen om een actieve en positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. In de Koran zegt Allah (swt) (interpretatie van de vertaling) in (surah An-Nisa 4:59): “O jullie die geloven, gehoorzaam Allah en gehoorzaam de boodschapper en degenen onder jullie die autoriteit hebben.”
Hadith: De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie gehoorzaam is aan de leider, gehoorzaamt mij; en wie ongehoorzaam is aan de leider, is ongehoorzaam aan mij.” (Sahih al-Boekhari 6724)
Ouders kunnen hun kinderen leren om bij te dragen aan de maatschappij en anderen te helpen door het belang van vrijwilligerswerk, liefdadigheid en dienstbaarheid in de islam te benadrukken, hen aan te moedigen om actief deel te nemen aan gemeenschapsprojecten en hen te leren om anderen met vriendelijkheid en mededogen te behandelen. In de Koran zegt Allah (swt) (interpretatie van de vertaling) in (surah Al-Baqarah 2:195): “En doe goed, want Allah heeft de weldoeners lief.”
Hadith: De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De beste onder jullie is degene die nuttig is voor anderen.” (Sunan Ibn Majah 4169)
Ouders kunnen hun kinderen leren om respect te tonen voor ouders en ouderen door het belang van respect in de islam te benadrukken, hen te leren gehoorzaamheid en vriendelijkheid jegens ouders en ouderen te tonen, en hen aan te moedigen om zorgzaam en behulpzaam te zijn. In de Koran zegt Allah (swt) (interpretatie van de vertaling) in (surah Al-Isra 17:23): “En jouw Heer heeft bepaald dat jullie niets anders dan Hem alleen zullen aanbidden en goedheid betrachten tegenover de ouders.”
Hadith: De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Paradijs ligt aan de voeten van de moeders.” (Sunan Ibn Majah 2781)
Ouders kunnen hun kinderen leren om eerlijk en integer te zijn door het belang van eerlijkheid in de islam te benadrukken, hen te leren altijd de waarheid te spreken, eerlijke handel te drijven en hun verplichtingen na te komen. In de Koran zegt Allah (swt) (interpretatie van de vertaling) in (surah Al-Ma’idah 5:8): “O jullie die geloven, wees standvastig in de rechtvaardigheid als getuigen voor Allah, zelfs als het ten nadele van jullie zelf is.”
Hadith: De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Vermijd het liegen, want het liegen leidt tot immoraliteit en de immoraliteit leidt tot het Vuur. En een persoon blijft liegen totdat hij bij Allah als een leugenaar wordt geregistreerd.” (Sahih Muslim 2607)
Ouders kunnen hun kinderen leren om anderen te respecteren, ongeacht hun afkomst of sociale status, door het belang van gelijkwaardigheid en broederschap in de islam te benadrukken, hen te leren dat alle mensen gelijkwaardig zijn voor Allah, en hen aan te moedigen om iedereen met vriendelijkheid en rechtvaardigheid te behandelen. In de Koran zegt Allah (swt) (interpretatie van de vertaling) in (surah Al-Hujurat 49:13): “O mensheid, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar zouden leren kennen. Voorwaar, de meest nobele van jullie bij Allah is degene onder jullie die het meest (Allah) vreest.”
Hadith: De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Niemand van jullie gelooft echt totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst.” (Sahih al-Boekhari 13)
Ouders kunnen hun kinderen leren om verdraagzaam te zijn ten opzichte van andersgelovigen door het belang van respect en vreedzaam samenleven in de islam te benadrukken, hen te leren dat diversiteit een verrijking is en hen aan te moedigen om dialoog en begrip te bevorderen. In de Koran zegt Allah (swt) (interpretatie van de vertaling) in (surah Al-Kafiroon 109:6): “Jullie hebben jullie godsdienst en ik heb mijn godsdienst.”
Hadith: De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie een gelovige met een broederlijke band verbindt, heeft zijn band met Allah versterkt.” (Sahih al-Boekhari 6016)
Ouders kunnen hun kinderen leren om goed gedrag te vertonen in de moskee door hen het belang van eerbiedigheid en respect in de islamitische gebedsplaatsen uit te leggen, hen te leren hoe ze zich moeten gedragen tijdens het gebed, en hen aan te moedigen om stil en geconcentreerd te zijn. In de Koran zegt Allah (swt) (interpretatie van de vertaling) in (surah Al-Baqarah 2:114): “En wie is er onrechtvaardiger dan degene die Allah verhindert dat Zijn naam genoemd wordt in de moskeeën, en streeft ernaar deze te vernietigen?”
Hadith: De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie het gebed verricht zoals voorgeschreven, zijn zonden zullen vergeven worden, net zoals de dag waarop hij geboren werd.” (Sahih Muslim 777)
Ouders kunnen hun kinderen helpen om de juiste intentie (niyyah) te hebben bij het verrichten van goede daden door hen bewust te maken van het belang van oprechtheid en het zuiveren van de intentie voor Allah’s welbehagen, en hen te leren dat goede daden moeten worden verricht omwille van Allah alleen. In de Koran zegt Allah (swt) (interpretatie van de vertaling) in (surah Al-Bayyinah 98:5): “En zij zijn niet bevolen behalve om Allah met zuivere aanbidding te dienen, als mensen van oprechte religie.”
Hadith: De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Voorwaar, elke daad wordt beoordeeld op basis van de intentie erachter.” (Sahih al-Boekhari 1)
Ouders kunnen hun kinderen helpen om dagelijkse gebeden te verrichten op jonge leeftijd door het belang van gebed in de islam uit te leggen, hen te leren hoe ze de gebeden moeten verrichten en hen te stimuleren om regelmatig te bidden. In de Koran zegt Allah (swt) (interpretatie van de vertaling) in (surah Ta-Ha 20:132): “En beveel jouw familie het gebed te onderhouden en wees daarin standvastig.”
Hadith: De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Beveel jouw kinderen om op jonge leeftijd te bidden, en straf hen als ze zeven jaar oud zijn als ze niet bidden, en scheid hen van elkaar in bed.” (Sunan Abu Dawood 494)
Ouders kunnen hun kinderen helpen om de Koran te lezen en te begrijpen door hen te begeleiden in het leren van de Arabische taal om de Koran te kunnen lezen, door dagelijkse recitatie en memorisatie aan te moedigen, en door de betekenis van de verzen uit te leggen en te bespreken. In de Koran zegt Allah (swt) (interpretatie van de vertaling) in (surah Al-Isra 17:78): “Voer het gebed aan het begin van de nacht en de helft van de dagelijkse voordracht. Waarlijk, de goede daden wissen de slechte daden uit. Dit is een herinnering voor degenen die zich laten herinneren.”
Hadith: De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De beste onder jullie is degene die de Koran leert en onderwijst.” (Sahih al-Boekhari 5027)
Ouders kunnen hun kinderen helpen om zich te beschermen tegen negatieve invloeden en verleidingen door hen bewust te maken van de gevaren van slechte invloeden, hen te leren over het belang van het kiezen van de juiste vrienden en het vermijden van verboden zaken, en hen aan te moedigen om zich vast te houden aan de Koran, Sunnah en goede moraliteit. In de Koran zegt Allah (swt) (interpretatie van de vertaling) in (surah Al-Imran 3:110): “Jullie zijn de beste gemeenschap die voor de mensheid is voortgebracht: jullie gebieden het goede, verbieden het kwade en geloven in Allah.”
Hadith: De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Een persoon wordt beïnvloed door het geloof van zijn vrienden, dus let op wie je vrienden zijn.” (Sunan Abu Dawood 4833)

Islam, Koran en Arabische lessen

Leerlingen en ouders aan onze online islamitisch onderwijs zijn unaniem enthousiast over hun ervaringen en demolessen met Tawfiq.nl en Zoom. Enkele reacties van ouders die hun kinderen demolessen hebben laten volgen:

 “Erg leuke manier van islamitische kennis overbrengen aan kinderen en ouders.”  

“Mijn gezinssituatie en planning past perfect bij jullie organisatie! Eindelijk islamitische lessen voor onze kinderen!”  

“Een rustgevend gevoel dat je niet bij een instelling of moskee hoort. Op deze manier ligt de focus puur op de islamitische lessen.”  

“Het werd tijd dat islamitische lessen voor kinderen en ouders thuis gevolgd kunnen worden. Het voelt thuis toch een stuk veiliger.”  

“Scheelt een hoop reistijd, tankgeld en organisatie naar een islamitische onderwijsinstelling of moskee! Fijne oplossing voor onze kinderen!”  

“Ik roep dit al jaren dat het mogelijk moet zijn om kinderen vanuit huis lessen te laten volgen. Ik ben blij dat jullie als organisatie met de tijd meegaan.”

Wij zijn geen commerciële instelling maar zijn een zelforganisatie die geen gebruik maakt van overheidssubsidies noch daarom vraagt. Wij zijn een stichting die wanneer daar de nood voor is collectes houdt, financiële steun en donaties vraagt aan haar gemeenschap. Onze stichting zal ook wanneer de nood hoog is of vooruitstrevend benefieten organiseren om de islamitische identiteit van Nederlandse moslims te bewaken. Tevens werkt onze stichting zoveel mogelijk met eigen werkvermogen, zijn vrij, zelfstandig en ongebonden en vertrouwen alleen op Allah als de Enige Voorziener.

Geloofsleer (Aqieda)
Geloofspraktijk (Ibada)
Karaktervorming (Achlaq)
Goede manieren (Adaab)
Arabisch (Lezen en Spreken)

Uw gebedstijden vandaag
GebedTijd
Fajr04:16
Shorok05:18
Dohr13:41
Asr18:05
Magrib22:04
Ishaa23:06

Biografie Metgezellen
Sociale gerechtigheid (Adl)
Biografie Profeet Mohammed
Omgang met mensen (Mu’amalat)
Koran leren reciteren voor beginners

a
Emeritus Education

Lorem ipsum dolor sit amet con sectetur adipisicing elit sed don eiusmod tempor inci