Stichting Tawfiq
UncategorizedIslamitische opvoeding in het westen

Kleine klassen

online lessen vanuit huis

Islamitische opvoeding in het westen

Wij vragen Allah de Alhorende, Alziende en Alwetende om eventuele obstakels weg te nemen en het ons te vergemakkelijken deze doelen te realiseren, Hij is namelijk de Almachtige en de enige die daarin toe in staat is. Ameen Ameen Ameen!

Islamitische opvoeding in het westen:
uitdagingen en mogelijkheden

Islamitische opvoeding in het westen is een uitdaging voor moslimouders die willen dat hun kinderen in overeenstemming met islamitische waarden worden opgevoed, terwijl ze ook willen dat ze in de westerse samenleving kunnen functioneren. Het is belangrijk dat ouders de juiste balans vinden tussen deze twee doelen.

In de Koran staat geschreven: “O jullie die geloven! Bescherm jullie zelf en jullie familie tegen het vuur waarvan de brandstof mensen en stenen zijn” (Surah At-Tahrim, 66:6). Dit vers laat zien hoe belangrijk het is voor ouders om verantwoordelijkheid te nemen voor de opvoeding van hun kinderen en hen te beschermen tegen slechte invloeden.

In de Hadith boeken van Al-Bukhari en Muslim staat geschreven dat de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Elke pasgeborene wordt geboren in de fitrah (de natuurlijke aanleg om de waarheid te zoeken), zijn ouders maken hem jood, christen of magiër” (Al-Bukhari, Muslim). Dit toont aan dat het de verantwoordelijkheid van de ouders is om hun kinderen te begeleiden naar de waarheid, in dit geval de waarheid van de islam.

Islamitische opvoeding houdt in dat ouders hun kinderen opvoeden volgens de principes en waarden van de islam. Het omvat niet alleen het leren van de Koran, maar ook het begrijpen en toepassen van de leerstellingen van de islam in het dagelijks leven. In het westen worden moslimouders vaak geconfronteerd met uitdagingen, zoals culturele en taalkundige barrières en de invloed van de westerse media en populaire cultuur.

Om deze uitdagingen aan te pakken, moeten ouders strategieën en mogelijkheden gebruiken om een islamitische opvoeding te combineren met de westerse cultuur. Een van de strategieën is het creëren van een islamitische gemeenschap, waarbij kinderen kunnen leren over de islamitische tradities en normen, evenals sociale en emotionele steun kunnen krijgen. Ouders kunnen ook gebruik maken van educatieve middelen, zoals islamitische boeken, tijdschriften en websites, om hun kinderen te leren over de islamitische leer.

Daarnaast is het belangrijk dat ouders interculturele communicatie en begrip bevorderen. Hierdoor kunnen kinderen leren over andere culturen en tradities, en tegelijkertijd leren om hun eigen islamitische identiteit te behouden. Ook het onderwijzen van de islamitische geschiedenis en tradities kan bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen.

Een islamitische opvoeding kan bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en integratie van moslimkinderen in de westerse samenleving. Een onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Manchester toonde bijvoorbeeld aan dat kinderen die een islamitische opvoeding hebben genoten, beter in staat waren om zowel hun islamitische identiteit als hun westerse identiteit te begrijpen en te integreren
(zie: “Muslim Children in State Schools in England and Wales: An Exploration of Policy, Practice and Muslim Identity”, T. Abbas, 2011).

Een ander voordeel van een islamitische opvoeding is dat het kan bijdragen aan de ontwikkeling van morele waarden en de persoonlijke groei van kinderen. De islam benadrukt bijvoorbeeld het belang van barmhartigheid, vergeving en rechtvaardigheid, en deze waarden kunnen door ouders worden overgedragen op hun kinderen.

Het is belangrijk dat ouders ook de nadruk leggen op het aanmoedigen van kinderen om te bidden en te vasten, en hen de liefde voor de Profeet (vrede zij met hem) bij te brengen. Dit kan bijdragen aan de spirituele ontwikkeling van kinderen en hen helpen hun relatie met Allah te versterken.

In de conclusie kan worden gesteld dat een gebalanceerde islamitische opvoeding kan bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en aan de harmonie tussen verschillende culturen. Het is daarom belangrijk dat ouders strategieën en mogelijkheden vinden om een islamitische opvoeding te combineren met de westerse cultuur. Een gebalanceerde opvoeding kan leiden tot kinderen die trots zijn op hun islamitische identiteit, terwijl ze tegelijkertijd een actieve en betrokken rol spelen in de westerse samenleving.

Referenties:

Abbas, T. (2011). Muslim Children in State Schools in England and Wales: An Exploration of Policy, Practice and Muslim Identity. Manchester: University of Manchester.

Met deze opbouw en inhoud zou een artikel over “Islamitische opvoeding in het westen” inclusief bewijzen uit de Koran en Hadith boeken eruit kunnen zien.

Islam, Koran en Arabische lessen

Leerlingen en ouders aan onze online islamitisch onderwijs zijn unaniem enthousiast over hun ervaringen en demolessen met Tawfiq.nl en Zoom. Enkele reacties van ouders die hun kinderen demolessen hebben laten volgen:

 “Erg leuke manier van islamitische kennis overbrengen aan kinderen en ouders.”  

“Mijn gezinssituatie en planning past perfect bij jullie organisatie! Eindelijk islamitische lessen voor onze kinderen!”  

“Een rustgevend gevoel dat je niet bij een instelling of moskee hoort. Op deze manier ligt de focus puur op de islamitische lessen.”  

“Het werd tijd dat islamitische lessen voor kinderen en ouders thuis gevolgd kunnen worden. Het voelt thuis toch een stuk veiliger.”  

“Scheelt een hoop reistijd, tankgeld en organisatie naar een islamitische onderwijsinstelling of moskee! Fijne oplossing voor onze kinderen!”  

“Ik roep dit al jaren dat het mogelijk moet zijn om kinderen vanuit huis lessen te laten volgen. Ik ben blij dat jullie als organisatie met de tijd meegaan.”

Wij zijn geen commerciële instelling maar zijn een zelforganisatie die geen gebruik maakt van overheidssubsidies noch daarom vraagt. Wij zijn een stichting die wanneer daar de nood voor is collectes houdt, financiële steun en donaties vraagt aan haar gemeenschap. Onze stichting zal ook wanneer de nood hoog is of vooruitstrevend benefieten organiseren om de islamitische identiteit van Nederlandse moslims te bewaken. Tevens werkt onze stichting zoveel mogelijk met eigen werkvermogen, zijn vrij, zelfstandig en ongebonden en vertrouwen alleen op Allah als de Enige Voorziener.

Geloofsleer (Aqieda)
Geloofspraktijk (Ibada)
Karaktervorming (Achlaq)
Goede manieren (Adaab)
Arabisch (Lezen en Spreken)

Biografie Metgezellen
Sociale gerechtigheid (Adl)
Biografie Profeet Mohammed
Omgang met mensen (Mu’amalat)
Koran leren reciteren voor beginners

a
Emeritus Education

Lorem ipsum dolor sit amet con sectetur adipisicing elit sed don eiusmod tempor inci